Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт
Сургалтын онлайн бүртгэл
Сургалтанд бүртгүүлэх Нэвтрэх
Санамж.
o Баталгаажилтын мэйл илгээх тул мэйл хаягаа анхааралтай оруулна уу. (Том жижиг үсэг, үсгийн алдаа, тэмдэгт гэх мэт)
o Төлбөрийн баримтын тулгалт хийж сургалтанд хамрагдах тул төлбөрийн мэдээллийг үнэн зөв, тодорхой бөглөнө үү.

Бүртгэл хийлгэх дараалал
1. Сургалт эсвэл шалгалтаа сонгоно
2. "БҮРТГҮҮЛЭГЧИЙН АНКЕТ" хэсгийг бүрэн бөглөнө
3. "ТӨЛБӨР ТӨЛСӨН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ" хэсгээс төлбөр төлөх нөхцөлөө сонгож мэдээллийг оруулна.
4. "БҮРТГҮҮЛЭХ" товчийг дарна

Тайлбар
"Хаан банкны онлайн гүйлгээ ашиглах" нөхцөлийг сонгосон тохиолдолд бүртгүүлэх товчийг шууд дарж бүртгэлээ илгээсний дараа онлайн гүйлгээний хэсэгрүү шилжинэ
Сургалт сонгох
Сургалтын төрөл Сонгох Сургалтын нэр Оюутны тоо Хугацаа Хичээллэх цаг Нийт цаг Төлбөр Төлөв Бүртгэгдсэн оюутнууд
НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭШҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛ Нягтлан болох бүртгэлийн мэргэшүүлэх хичээл ***Бүртгэл III/18-нд эхэлнэ. 12/30 2019-04-08-аас 2019-05-10 Онлайнаар 96 цаг 252000₮ Бүртгэж байна. үзэх
ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖЛИЙН СУРГАЛТ ХАН-УУЛ САЛБАР: Ажлын байран дахь сэтгэл ханамжид нөлөөлөгч хүчин зүйлс, Санхүүгийн болон татварын тайлангийн уялдаа холбоо (Гишүүдэд үнэ төлбөргүй) 27/100 2019-03-28-аас 2019-03-28 18:00 2 кт цаг 20000₮ Бүртгэж байна. үзэх
АССА АССА бэлтгэл - Аудит 1/10 2019-05-20-аас 2019-05-31 09:00-14:00 66 цаг 126000₮ Бүртгэж байна. үзэх
АССА бэлтгэл - Санхүүгийн тайлагнал 2/10 2019-04-01-аас 2019-04-19 15:00-19:50 102 цаг 252000₮ Бүртгэж байна. үзэх
МНБ-ИЙН ЭРХ ОЛГОХ СУРГАЛТ

Сургалтанд бүртгүүлэхээс өмнө
гэрээтэй заавал танилцсан байна.
Энд дарж сургалтын гэрээг татаж авна уу.
Аудит ***Бүртгэл V/15-нд эхэлнэ. 0/0 2019-05-20-аас 2019-05-26 09:00-14:00 36 цаг 126000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Ёс зүй, мэргэжлийн үнэ цэнэ(Журмын дагуу заавал суух) ***Бүртгэл III/20-нд эхэлнэ. 60/60 2019-03-25-аас 2019-03-27 09:00-14:00 18 цаг 63000₮ Анги дүүргэлт бүрдсэн. үзэх
Ёс зүй, мэргэжлийн үнэ цэнэ(Журмын дагуу заавал суух) ***Бүртгэл III/27-нд эхэлнэ. 0/0 2019-04-01-аас 2019-04-03 09:00-14:00 18 цаг 63000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Ёс зүй, мэргэжлийн үнэ цэнэ(Журмын дагуу заавал суух) ***Бүртгэл IV/03-нд эхэлнэ. 0/0 2019-04-08-аас 2019-04-10 09:00-14:00 18 цаг 63000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Ёс зүй, мэргэжлийн үнэ цэнэ(Журмын дагуу заавал суух) ***Бүртгэл IV/24-нд эхэлнэ. 0/0 2019-04-29-аас 2019-05-01 09:00-14:00 18 цаг 63000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Ёс зүй, мэргэжлийн үнэ цэнэ(Журмын дагуу заавал суух) ***Бүртгэл V/01-нд эхэлнэ. 0/0 2019-05-06-аас 2019-05-08 09:00-14:00 18 цаг 63000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Мэдээллийн технологи ***Бүртгэл IV/05-нд эхэлнэ. 0/0 2019-04-10-аас 2019-04-12 15:00-19:50 18 цаг 63000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Мэдээллийн технологи ***Бүртгэл IV/19-нд эхэлнэ. 0/0 2019-04-24-аас 2019-04-26 15:00-19:50 18 цаг 63000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Мэргэжлийн англи хэл ***Бүртгэл IV/03-нд эхэлнэ. 0/0 2019-04-08-аас 2019-04-19 09:00-14:00 60 цаг 210000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Мэргэжлийн англи хэл ***Бүртгэл V/08-нд эхэлнэ. 0/0 2019-05-13-аас 2019-05-24 09:00-14:00 60 цаг 210000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Санхүүгийн менежмент ***Бүртгэл IV/10-нд эхэлнэ. 0/0 2019-04-15-аас 2019-04-26 09:00-14:00 60 цаг 210000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Санхүүгийн менежмент ***Бүртгэл V/01-нд эхэлнэ. 0/0 2019-05-06-аас 2019-05-17 09:00-14:00 60 цаг 210000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Санхүүгийн тайлагнал-1 ***Бүртгэл III/27-нд эхэлнэ. 0/0 2019-04-01-аас 2019-04-13 15:00-19:50 72 цаг 252000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Санхүүгийн тайлагнал-1 ***Бүртгэл IV/24-нд эхэлнэ. 0/0 2019-04-29-аас 2019-05-11 15:00-19:50 72 цаг 252000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Санхүүгийн тайлан гаргах арга зүй(Журмын дагуу заавал суух) ***Бүртгэл III/22-нд эхэлнэ. 0/0 2019-03-28-аас 2019-03-30 09:00-14:00 18 цаг 63000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Санхүүгийн тайлан гаргах арга зүй(Журмын дагуу заавал суух) ***Бүртгэл III/29-нд эхэлнэ. 0/0 2019-04-04-аас 2019-04-06 09:00-14:00 18 цаг 63000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Санхүүгийн тайлан гаргах арга зүй(Журмын дагуу заавал суух) ***Бүртгэл IV/05-нд эхэлнэ. 0/0 2019-04-11-аас 2019-04-13 09:00-14:00 18 цаг 63000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Санхүүгийн тайлан гаргах арга зүй(Журмын дагуу заавал суух) ***Бүртгэл IV/26-нд эхэлнэ. 0/0 2019-05-02-аас 2019-05-04 09:00-14:00 18 цаг 63000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Санхүүгийн тайлан гаргах арга зүй(Журмын дагуу заавал суух) ***Бүртгэл V/03-нд эхэлнэ. 0/0 2019-05-08-аас 2019-05-10 09:00-14:00 18 цаг 63000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Хууль, эрх зүй, татварын бүртгэл ***Бүртгэл III/27-нд эхэлнэ. 0/0 2019-04-01-аас 2019-04-05 09:00-14:00 30 цаг 105000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Хууль, эрх зүй, татварын бүртгэл ***Бүртгэл IV/24-нд эхэлнэ. 0/0 2019-04-29-аас 2019-05-03 09:00-14:00 30 цаг 105000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Өртөг ба гүйцэтгэлийн удирдлага ***Бүртгэл IV/10-нд эхэлнэ. 0/0 2019-04-15-аас 2019-04-27 15:00-19:50 72 цаг 252000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Өртөг ба гүйцэтгэлийн удирдлага ***Бүртгэл V/08-нд эхэлнэ. 0/0 2019-05-13-аас 2019-05-25 15:00-19:50 72 цаг 252000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
СОРИЛ ШАЛГАЛТ Ёс зүй, мэргэжлийн үнэ цэнэ ***Бүртгэл IV/12-нд эхэлнэ. 0/0 2019-04-20-аас 2019-04-20 10:30 1.5 цаг 5000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Ёс зүй, мэргэжлийн үнэ цэнэ ***Бүртгэл V/03-нд эхэлнэ. 0/0 2019-05-11-аас 2019-05-11 10:30 1.5 цаг 5000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Ёс зүй, мэргэжлийн үнэ цэнэ ***Бүртгэл V/17-нд эхэлнэ. 0/0 2019-05-25-аас 2019-05-25 10:30 1.5 цаг 5000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Мэдээллийн технологи ***Бүртгэл IV/12-нд эхэлнэ. 0/0 2019-04-20-аас 2019-04-20 09:00 1.5 цаг 5000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Мэдээллийн технологи ***Бүртгэл V/03-нд эхэлнэ. 0/0 2019-05-11-аас 2019-05-11 09:00 1.5 цаг 5000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Мэдээллийн технологи ***Бүртгэл V/17-нд эхэлнэ. 0/0 2019-05-25-аас 2019-05-25 09:00 1.5 цаг 5000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Санхүүгийн тайлан гаргах арга зүй ***Бүртгэл IV/12-нд эхэлнэ. 0/0 2019-04-20-аас 2019-04-20 12:30 5 цаг 15000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Санхүүгийн тайлан гаргах арга зүй ***Бүртгэл V/03-нд эхэлнэ. 0/0 2019-05-11-аас 2019-05-11 12:30 5 цаг 15000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Санхүүгийн тайлан гаргах арга зүй ***Бүртгэл V/17-нд эхэлнэ. 0/0 2019-05-25-аас 2019-05-25 12:30 5 цаг 15000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Нийт 0
Бүртгүүлэгчийн анкетТөлбөр төлсөн тухай мэдээлэл